داروخانه طبیعت

داروخانه طبیعت :

علت نامگذاری این اسم برای این بخش به علت این بود که در طب سنتی و گیاه دارویی ما میتوانیم به هرنوع از مواد مورد نیاز بدن که برای درمان احتیاج است دسترسی داشته باشیم.
این بخش خواص انواع داروهای گیاهی را برای شما شرح میدهیم تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

چرا داروخانه :

در این مورد میتوان گفت ما با در دست داشتن یک نسخه کامل میتوانیم هر نوع دارویی که برای بدن لازم باشد را یافت کنیم و طبیعت خود یک داروخانه است.
اما نکته مهم در موردرخواص انواع داروهای گیاهی باید توجه داشت که چه گیاهی،به چه صورتی،درچه زمانی و برای کدام مورد استفاده میشود.
چراکه اگر ما بدون در نظر گرفتن موارد بالا گیاهی مصرف کنیم میتواند برای بدن مضر باشد.

بستن
بستن